NEWS AND UPDATES: 
For more information, you can visit our official social networking accounts, @cspcofficial or you may send us an email at mail@cspc.edu.ph
Be updated by our Values Restoration Program, visit vrp.cspc.edu.ph for more information

Vision

CSPC as the regional center of excellence in polytechnic education.

Ang CSPC bilang pangunahing sentro ng kahusayan sa politeknik na edukasyon sa rehiyon.

An CSPC bilang sentro kan marhay na politeknik na edukasyon sa rehiyon.

An CSPC bilang sentro kan marhay na politeknik na edukasyon sa rehiyon.

Mission

CSPC shall take the lead in providing highly technical and quality professional education through ladderized curricula in fisheries, trades and technology, arts and sciences, generating technology and undertaking sustainable community development in accord with the College mandate, thrusts and directions of higher education and national development goals.

Ang CSPC ay mangunguna sa pagbibigay ng mataas na teknikal at may kalidad na propesyonal na edukasyon sa pamamagitan ng taunang kurikulum sa larang ng pangingisda, komersyo at teknolohiya, sining at agham, makabuo ng teknolohiya at makatulong sa pag-unlad ng komunidad alinsunod sa utos ng kolehiyo tungo sa pagsulong at direksyon sa layuning pamansang kaunlaran.

An CSPC mangenot sa pagtao kan halangkaw na teknikal asin propesyonal na kalidad na edukasyon sa paagi kan taunan na kurikulum sa lado kan pag-iisura, komersyo asin teknolohiya, arte asin siyensiya asin makatabang sa pag-uswag kan komunidad susog sa ipinagboboot kan kolehiyo, sa pangengenot kan halangkaw na departamento kan edukasyon asin pag-asenso kan banwaan.

A CSPC minguna sa pagtao ka alangkaw na teknikal saka propesyonal na kalidad na edukasyon sa paagi ka taunan na kurikulum sa lado ka pag-iisura, komersyo saka teknolohiya, arte saka siyensya, sa paggibo ka teknolohiya saka usad na asensadong komunidad na ipinagboboot ka kolehiyo, susog sa laye sa pangunguna ka alangkaw na departamento ka edukasyon saka pag-asenso ka banwaan.

Goals & Objectives

Specifically, the College is strongly committed to:

 1. Provide quality instruction, learning environment and other support services to produce graduates who are morally upright, service-oriented, technologically and professionally competitive and innovative;
 2. Initiate research and development to generate new scientific knowledge and advanced technology through appropriate utilization, and conservation of natural resources for sustainable development;
 3. Establish an effective and efficient management of production and income generating projects for self-sufficiency;
 4. Undertake responsive and relevant extension and community development services;
 5. In support of this mission, the College shall establish proactive and transparent governance system to ensure effective and productive performance of these four major functions.

Ang kolehiyo ay lubos na nangangako na maipatupad ang mga sumusunod:

 1. Magkaloob ng kalidad na pagtutro, mainam na lugar ng pagkatuto, tulong at paglilingkod sa paglikha ng mga mag-aaral na magtatapos sa kolehiyo na may kaugaliang kagandahang-asal, tapat na paglilingkod at propesyonal na handang makipagsabayan sa makabagong mundo.
 2. Makapagsagawa ng mga pananaliksik at pagpapaunlad na lilikha ng mga bagong kaalamang pang-agham at makabangong teknolohiya sa pamamagitan ng tamang paggamit at pangangalaga sa mga likas na yaman tungo sa patuloy na pagpapaunlad.
 3. Maisakatuparan ang pangkabuhayang produksyon at mga proyektong mapagkakakitaan.
 4. Makapagsasagawa ng tugon at kaugnay sa pagpaunlad sa paglilingkod para sa komunidad.
 5. Mapamaraang pagtugon sa mga pangangailangan at pagpapanatili ng institusyon sa lalong mataas na edukasyon.

A kolehiyo odok sa boot na nangangako na gigibowon an mga minasunod:

 1. Pagtao nin dekalidad na pagtukdo, marhay na lugar sa pagkanuod asin serbisyo na mataong suporta tanganing makagibo ning estudyante na magradwar sa kolehiyo na igwang marhay na ugali, sinsero asin propesyonal na handang makipag-kompetensya maski saen na lugar sa kinaban;
 2. Mangenot sa paggibo sa mga paghanap asin pagpapakarhay kan mga bagong dunong sa siyensya asin pagmangno kan mga natural na yaman para man sa padagos na pag-asenso.
 3. Maisagibo an mga posibleng produksyon asin mga proyektong pwedeng mapagkuanan nin ikabubuhay.
 4. Makagibo nin mga aksyon na manunungod sa pagpapakarhay kan banwaan.
 5. Mapaaging magsimbag sa mga pangangaipo, maghigot na maging supesyente tanganing masusteneran an halangkaw na institusyon.

A kolehiyo odok sa boot na nangangako na gigibowon ana mga sumusunod:

 1. Pagtao sa kalidad na pagtuturo, lugar sa pagkatood saka serbisyo na magtaong suporta para makagibo sa estudyante na miggradwar sa kolehiyo na agko maray na ugali, sinsero sa serbisyo saka propesyonal na preparadong makikompetensya dawa saring lugar kadi kinaban.
 2. Minguna sa paggibo sa mga pag-anap saka pagpapakaray ka mga bagong dunong sa siyensya saka pagmangno ka mga natural na yaman para sa padagos na pag-asenso.
 3. Maisagibo a mga posibleng produksyon saka mga proyektong puyding mapigkuan sa ikabubuhay.
 4. Makagibo ka mga aksyon na manunungod sa pagpapakaray ka banwaan.
 5. Mag-igot na magin supesyente tanganing masusteneran ana alangkaw na institusyon.
33rd Commencement Exercises (Non-Degree — Arts and Sciences)

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcspcofficial%2Fvideos%2F2986071031617434%2F&show_text=0&width=560&mute=0″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

×